Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

antykryzysowe

Trudno przecenić znaczenie malego biznesu dla kraju w gospodarce rynkowej. Rozwój stosunków rynkowych jest niemozliwy bez rozwoju przedsiebiorczosci, która ma na celu nasycenie rynku towaram uslugami, rozszerzenie konkurencji i wprowadzenie innowacyjnych technologii.

Analiza środowiska przedsiębiorczości ujawnia szereg przyczyn, które utrudniaja rozwoj malego biznesu, pomimo wsparcia ze strony państwa.

  • Po pierwsze, sytuacja gospodarcza kraju: inflacja, spadek produkcji, wysoki poziom stawek podatkowych, słaba ochrona przedsiebiorcow na poziomie legislacyjnym.

  • Po drugie, niewystarczajacy poziom wiedzy przedsiebiorców, brak wysokiej kultury biznesowej

  • Po trzecie, nieprzychylne nastawienie czesci spoleczenstwa do przedsiebiorczosci, kojarzące ten rodzaj działalnosci glownie z niska jakoscią towarow i usług oraz nieprawidłowościami finansowymi.

  • Po czwarte, brak odpowiednich regulacji rozwoju malej przedsiebiorczosci na poziomie regionalnym.

Panstwo jest zainteresowane rozwojem małego biznesu, który umożliwia przeprowadzenie strukturalnej reorganizacji gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, intensyfikację działalności innowacyjnej i przyczynia sie do tworzenia warstwy spolecznej aktywnych wlascicieli i przedsiebiorcow, ktorzy tworza spoleczną baze reform rynkowych, tym samym stabilizuja społeczenstwo jako całosc.

Obecnie wiele Polska przedsiebiorstw doświadcza sytuacji kryzysowych. Powodem tego są zarowno czynniki zewnetrzne, jak i blędy samych przedsiebiorcow. Dlatego warnkach Polska gospodarki istotne jest zarządzanie kryzysowe, ktore mozna zdefiniowac jako zestaw procesow, metod i narzodzi majacych na celu przewidywanie, unikanie lub eliminwanie kryzysu przy minmalnych stratach. Dlatego konieczne jest stosowanie technologii zarządzania kryzysowego w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pomoże to zapobiegać lub łagodzić sytuacje kryzysowe i wyjscz kryzysu przy minimanych stratach.

Zarzadzanie kryzysowe

Zarzadzanie kryzysowe obejmuje zarzadzanie niewyplacalnoscią (bankructwem) i proces naprawy finansowej przedsiebiorstwa. Przy wystarczająco skutecznym zarządzaniu jest mało prawdopodobne, aby małe przedsiębiorstwo stanęło w obliczu konieczności tego procesu.

Zarzadzanie strategiczne

Zarzadzanie strategiczne - zarządzanie majace na celu wdrożenie strategii rozwoju przedsiebiorstwa, obejmuje definicję misji, analizę środowiska zewnetrznego i wewnętrznego, wybor glownego celu strategicznego opracowanie strtegii rozwoju i sposobow jej realizacji. Proces ten jest wazny dla kazdego przedsiebiorstwa. Jednoczesnie Polska praktyka przedsiębiorczości pokazuje, ze nie wszystkie małe firmy aktywnie wdrazają i realizują zarządzanie strategiczne.

Zarzadzanie ryzykiem

Zarzadzanie ryzykiem to zarzadzanie ryzykiem mające na celu zmniejszenie strat wynikających z możliwych negatywnych sytuacji w działalności przedsiębiorstwa. Do tej pory praktycznie nie ma systemtycznego podejscia do tego procesu w małych przedsiębiorstwach. Być może właściciel na poziomie intuicyjnym od czasu do czasu oblicza ryzyko, ale nie obejmuje to wszystkich podstawowych elementow zarzadzania ryzykiem, takich jak: identyfikacja ryzyka, wykrywanie obszaru zwiększonego ryzyka, ocena stopnia prawdopodbieństwa ryzyka, opracowanie programów zapobiegania ryzyku.

Re-engineering

Re-engineering - zakłada podejscie procesowe w zarzadzaniu przedsiebiorstwem, kiedy nastepuje przejscie od zarzadzania pojedynczymi operacjami do zarządzania międzyfunkcjonalnymi procesami biznesowymi, ktore maja celu zaspokojenie potrzeb zarowno klientow zewnetrznych, jak i wewnetrznych. To właśnie na tym podejsciu do zarzadzania opiera sie ustanowienie systemu zarządzania jakością (QMS) w przedsiębiorstwie. QMS z kolei zwiększa przewagę konkurencyjna przedsiebiorstwa na rynku konsumenckim poprzez standaryzację i regulację jego działalności. Przy takim podejsciu do zarzadzania małe przedsiębiorstwo osiągnie wysoka jakosc nie tylko towarow (uslug), ale takze wszystkich procesow organizacji, poniewazpo pierwsze jest zorientowane na konsumentów, po drugie stale przeprowadza ocenę wydajności wszystkich procesów i na czas reaguje na zmieniajace sie czynniki środowiska zewnetrznego i wewnetrznego, wprowadzajac nowe technologie innowacje.

Reengineering antykryzysowy ma na celu zapobieganie upadłości małych przedsiębiorstw poprzez eliminację nierentownych jednostek, popraweorganizacji pracy, optymalizacje liczby pracownikow poprzez zmianę ich funkcjonalnosci, redukcie kosztow i opcjonalnych platnosci itp.

Benchmarking

Benchmarking - ukierunkowane na program zarządzanie projektami inwestycyjnymi, innowacyjnymi i marketingowymi w oparciu o ocenę rynkową pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i udane doświadczenia globalne. Proces ten jest również niedostatecznie wykorzystywany przez małe przedsiębiorstwa.

Zarządzanie kryzysowe jest zatem integralną częścią ogólnego zarządzania małymi przedsiębiorstwami, ponieważ obejmuje system środków zarządzania w celu diagnozowania, zapobiegania, neutralizowania i przezwyciężania sytuacji kryzysowych i ich przyczyn.

author-image

Recenzje

zostaw opinię

Napisz recenzję firmy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Kontakty

skontaktuj się z nami