Wskazówki eksperta, jak wyprowadzić firmę z kryzysu

Jak wyprowadzić firmę z kryzysu

Wita Cię ekspert w dziedzinie zarządzania kryzysowego z bogatym doświadczeniem. W swojej praktyce widziałem, jak kryzysy mogą zniszczyć nawet najbardziej udane firmy. Ale widziałem również, jak firmy, które podjęły działania na czas, były w stanie przetrwać, a nawet rozwijać się w trudnych czasach. Przeprowadzę Cię krok po kroku przez to, co musisz zrobić, aby uratować swój biznes w kryzysie.

Krok 1. Diagnoza kryzysu

Pierwszym krokiem do pokonania kryzysu jest zrozumienie stanu firmy i czynników, które go spowodowały. W tym celu należy zdiagnozować kryzys, co obejmuje następujące aspekty:

 • Analiza wskaźników finansowych: przychody, zyski, przepływy pieniężne, zadłużenie, płynność, rentowność itp.
 • Analiza sytuacji rynkowej: popyt, podaż, konkurencja, ceny, segmentacja, pozycjonowanie itd.
 • Analiza procesów wewnętrznych: produkcja, logistyka, marketing, sprzedaż, zarządzanie personelem, jakość itp.
 • Analiza otoczenia zewnętrznego: czynniki polityczne, gospodarcze, społeczne, technologiczne, ekologiczne i prawne mające wpływ na firmę.

Diagnoza kryzysu pozwala określić jego typ, stopień, przyczyny i skutki. Istnieje wiele klasyfikacji kryzysów, ale jedna z najpowszechniejszych dzieli je na trzy typy:

 • Kryzys strategiczny – związany z błędnym wyborem lub realizacją strategii rozwoju firmy, utratą konkurencyjności, przestarzałym produktem lub usługą, spadkiem popytu lub zmianą potrzeb klientów.
 • Kryzys taktyczny – związany z błędami w zarządzaniu zasobami, procesami, personelem, finansami, marketingiem, sprzedażą itp., które prowadzą do obniżenia efektywności i jakości działania firmy.
 • Kryzys płynności – związany z niezdolnością do terminowego i pełnego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec wierzycieli, dostawców, urzędów skarbowych itp., co zagraża likwidacją lub bankructwem firmy.

Stopień kryzysu może być różny: od lekkiego do ciężkiego, w zależności od tego, jak bardzo dotyka kluczowych wskaźników firmy i jak długo trwa. Przyczyny kryzysu mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne, a skutki – finansowe, rynkowe, organizacyjne, społeczne itp.

Krok 2. Opracowanie strategii antykryzysowej

Drugim krokiem do pokonania kryzysu jest opracowanie strategii antykryzysowej, która określa cele, zadania, zasoby, metody i terminy pokonania kryzysu. Strategia antykryzysowa powinna być:

 1. Realistyczna – uwzględniać rzeczywisty stan rzeczy w firmie i otoczeniu oraz możliwości i ograniczenia zmian.
 2. Elastyczna – przewidywać alternatywne warianty działań w zależności od rozwoju sytuacji i możliwości korekty w trakcie realizacji.
 3. Efektywna – zapewniać osiągnięcie wyznaczonych celów przy minimalnych kosztach i maksymalnych rezultatach.

Strategia antykryzysowa może obejmować różne kierunki działań, w zależności od typu, stopnia, przyczyn i skutków kryzysu. Niektóre z najczęstszych obszarów zarządzania kryzysowego według naszego eksperta:

 • Optymalizacja kosztów – redukcja wydatków na produkcję, logistykę, administrację, marketing, sprzedaż itp. bez uszczerbku dla jakości produktu/usługi i satysfakcji klientów.
 • Restrukturyzacja długów – negocjacje z wierzycielami, dostawcami, urzędami skarbowymi itp. dot. restrukturyzacji zadłużenia, obniżenia oprocentowania, odroczenia płatności, umorzenia części długu itp.
 • Restrukturyzacja firmy – zmiany struktury organizacyjnej, procesów biznesowych, portfolio produktów/usług, docelowych segmentów rynku, polityki cenowej itp. w celu poprawy efektywności i konkurencyjności firmy.
 • Pozyskiwanie inwestycji – poszukiwanie i pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania takich jak kredyty bankowe, leasing, faktoring, venture capital, dotacje itp. na utrzymanie lub rozwój firmy.
 • Rozwój innowacji – wdrożenie nowych technologii, produktów lub usług, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom klientów, tworzą wartość dodaną i różnicowanie wobec konkurencji.
 • Rozwój partnerstw – nawiązywanie i rozwijanie korzystnych relacji z dostawcami, dystrybutorami, agentami

Krok 3. Realizacja strategii antykryzysowej

Realizacja strategii antykryzysowej wymaga nie tylko opracowania planu działań, ale także jego efektywnego wykonania. W tym celu należy zapewnić:

 • Motywację i zaangażowanie pracowników – pracownicy są kluczowym zasobem firmy, dlatego trzeba ich informować o sytuacji, celach i zadaniach zarządzania kryzysem, angażować w podejmowanie decyzji, motywować do realizacji planu i podtrzymywać morale.
 • Kontrolę i korektę – ciągły monitoring realizacji strategii antykryzysowej, porównywanie rzeczywistych wyników z planowanymi, analizowanie odchyleń i przyczyn ich powstawania, wprowadzanie niezbędnych zmian w planie i korygowanie działań stosownie do zmieniającej się sytuacji.
 • Komunikację i reputację – ważne jest utrzymywanie kontaktu ze stronami zewnętrznymi, takimi jak klienci, dostawcy, wierzyciele, partnerzy, media itp., informowanie ich o sytuacji, planach i wynikach zarządzania kryzysem, umacnianie zaufania i lojalności, kształtowanie pozytywnego wizerunku i reputacji firmy.

Utrzymanie firmy przy życiu podczas kryzysu

Krok 4. Wyjście z kryzysu i przejście do rozwoju

Czwarty krok do wyjścia z kryzysu, to samo wyjście z kryzysu i przejście firmy do rozwoju. W tym celu należy:

 • Ocenić rezultaty zarządzania kryzysem – przeanalizować osiągnięcie celów, realizację zadań, wykorzystanie zasobów, metod i terminów zarządzania kryzysem, zidentyfikować mocne i słabe strony, sukcesy i porażki, wnioski i pouczenia.
 • Sformułować nową strategię rozwoju firmy – na podstawie oceny rezultatów zarządzania kryzysem, a także analizy aktualnego stanu firmy i otoczenia, określić nowe cele, zadania, zasoby, metody i terminy rozwoju firmy, uwzględniając możliwości i ryzyka, mocne i słabe strony, potrzeby i oczekiwania klientów.
 • Zrealizować nową strategię rozwoju firmy – opracować i wykonać plan działań w celu realizacji nowej strategii rozwoju firmy, zapewnić motywację i zaangażowanie pracowników, kontrolę i korektę, komunikację i reputację, a także ciągłe uczenie się i innowacje.

Podsumowanie

Zawsze powtarzałem: "Kryzys to nie koniec, to nowy początek". Jako ekspert w zarządzaniu kryzysowym wiele razy stawiałem czoła burzom, które mogą spowodować znaczne szkody dla firmy. Ale za każdym razem, gdy stajesz w obliczu kryzysu, uczysz się, że ważne jest nie to, jaką lekcję wyciągnąłeś z przeszłości, ale jak wykorzystasz tę lekcję w przyszłości.

W każdej sytuacji należy szukać pozytywów i możliwości rozwoju. Kryzys nie jest osądem, ale wyzwaniem, które hartuje cię i czyni silniejszym. Najważniejsze to być elastycznym, kreatywnym i zorientowanym na wyniki. Jestem pewien, że stosując się do tych wskazówek, pokonasz trudności i przeniesiesz swój biznes na nowy poziom. Powodzenia!

author-image

Recenzje

zostaw opinię

Napisz recenzję firmy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Kontakty

skontaktuj się z nami